Nordiskt partneravtal inleder AcuCorts kommersiella resa 

AcuCort står inför ett skifte från utvecklingsbolag till ett kommersiellt läkemedelsföretag. Arbetet med kommersialiseringen av Acucorts första produkt, munfilmen Zeqmelit® som behandlar svåra allergiska reaktioner, har passerat flera viktiga milstolpar under 2023. Nu genomför AcuCort en nyemission om cirka 30 MSEK för kommersialisering genom licens- och distributionsavtal i Norden, Europa samt för att fortsätta godkännandeprocessen i USA.

AcuCort har utvecklat Zeqmelit, en snabblöslig munfilm baserad på dexametason som är en välkänd kortisonsubstans. Produkten är godkänd för behandling av svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den kan även användas för att behandla patienter med covid-19-relaterade andningssvårigheter. 

Patienten vinner tid med Zeqmelit

En person som drabbats av en akut och svår allergireaktion vinner tid när läkemedelssubstansen levereras via en munfilm jämfört med när den tas via tabletter. En munfilm löses upp inom femton sekunder efter att en person öppnat förpackningen och stoppat filmen i munnen. En behandling med tabletter är betydligt mer omständlig. Där ska personen få tag i ett glas vatten, krossa och blanda tabletterna i vattnet, invänta att de löses upp och därefter dricka upp lösningen. Ytterligare fördelar med Zeqmelit är att munfilmen tar så liten plats att den är smidig att ha med sig, till exempel i mobiltelefonfodralet, och att det är enkelt att sköta behandlingen på egen hand, utan assistans.

Fler än sju av tio allergipatienter skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion, visar en enkätstudie.

Jonas Jönmark, VD AcuCort

– Zeqmelit gör det möjligt att få behandling med en beprövad läkemedelssubstans på ett nytt sätt. Vår behandling med munfilm är både snabbare och smidigare än dagens tablettbehandlingar, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

Avtal inleder den kommersiella resan

AcuCort står inför kommersialisering av Zeqmelit. Produkten, som är patenterad på 30 marknader, är godkänd i Sverige, Norge, Danmark och Finland och bolaget skrev nyligen ett partneravtal med Unimedic Pharma gällande försäljning och marknadsföring i de nordiska länderna.


– Avtalet med Unimedic Pharma, som är ett mycket välrenommerat företag med specialistkompetens inom försäljning och marknadsföring av läkemedel i Norden, är viktigt för vår framgång på de nordiska marknaderna, säger Jonas Jönmark.


AcuCort siktar på en global marknad. USA är den prioriterade marknaden. Dialog pågår med läkemedelsmyndigheten FDA, Food and Drug Administration, för att få Zeqmelit godkänt på den amerikanska marknaden. FDA har beviljat AcuCorts ansökan om befrielse från ansökningsavgiften om 1,6 miljoner USD, via en så kallad Small Business Waiver.

Planen är att kunna lämna in en ansökan om marknadsregistrering i USA inom några månader.


Företrädesemission finansierar marknadslanseringen

Nu genomför AcuCort en företrädesemission som initialt är tänkt att stärka kassan med 30 Mkr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som ingår i emissionen kan bolaget senare tillföras ytterligare cirka 20 Mkr. Kapitaltillskottet som väntas tillföras av nyemissionen kommer framför allt att investeras i aktiviteter som är direkt kopplade till kommersialiseringen av Zeqmelit. Dels gäller det licens- och distributionsavtal i Norden, Europa, USA och dels godkännandeprocessen hos FDA. Emissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


– Det starka stödet från våra huvudägare är glädjande. Vi ser fram emot att lansera Zeqmelit inom några månader och därefter fortsätta kommersialiseringsarbetet med ytterligare läkemedel inom ett antal indikationer, avslutar Jonas Jönmark.


Allergimarknaden

Allergier är en global folksjukdom, mer än 30 procent av befolkningen lider av någon form av allergi. AcuCort riktar in sig på marknaden för glukokortikoider vilken uppskattas till 3,8 miljarder USD med en årlig tillväxttakt om sex procent.

Teckningsperioden är avslutad

Villkor i sammandrag

Emissionsvolym: 30 MSEK

Unit: En unit består av 12 aktier och 8 vederlagsfria teckningsoptioner.

Teckningskurs: 4,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 12 - 26 oktober 2023 (25 oktober för Avanza  & Nordnet)

Teckningsoption: En teckningsoption berättigar till teckning av en aktie till en teckningskurs om 0,40 SEK under perioden 6 mars till  20 mars 2024.


Företräde: Aktieägare på avstämningsdagen den 10 oktober 2023 erhåller 1 uniträtt för varje 1 aktie. Fem uniträtter ger rätten att teckna en unit.

Emissionen omfattas av tecknings- och garantiåtagande motsvarande 70%


För fullständiga villkor, läs prospekt.

Bolagspresentation på Invest Live

"Avtalet med Unimedic Pharma, som är ett mycket välrenommerat företag med specialistkompetens inom försäljning och marknadsföring av läkemedel i Norden, är viktigt för vår framgång på de nordiska marknaderna"

Jonas Jönmark, VD AcuCort

4 skäl att investera i AcuCort

1. Innovativ produkt

Zeqmelit® adresserar ett stort patientbehov inom akuta och svåra allergiska reaktioner. Läkemedlet är en snabblöslig munfilm som är lätt att ha med sig och enkel att lägga på tungan, utan behov av vatten.

2. Stor marknad

Cirka 20% av världens befolkning lider av allergiska symtom. Den potentiella marknaden för Zeqmelit® uppskattas vara värd mer än 3 miljarder US dollar.

3. Låg utvecklingsrisk

Zeqmelit® är färdigutvecklat och godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Registreringsprocesser pågår i övriga EU.

4. Kompetent och erfaret team

Ledning och styrelse har bred och djup erfarenhet av att kommersialisera nya läkemedel.

Milstolpar 2022-2023

 • AcuCort skriver partneravtal för de fyra stora nordiska länderna med Unimedic Pharma
 • AcuCort ansluter till Röda webben inför kommersialisering
 • AcuCort får etikgodkännande för studie med Zeqmelit® (fas IV)
 • AcuCort erhåller patent för munfilm i Brasilien
 • AcuCort erhåller varumärkesskydd för Zeqmelit® i Australien
 • AcuCort erhåller varumärkesskydd för Zeqmelit® i Storbritannien
 • AcuCort får marknadsgodkännande av den finska läkemedelsmyndigheten för läkemedlet Zeqmelit®
 • AcuCort erhåller varumärkesskydd för Zeqmelit® i Europa
 • AcuCort tecknar sitt första kommersiella avtal för bolagets läkemedel Zeqmelit™
 • AcuCort erhåller patent i Kanada för bolagets läkemedel Zeqmelit™
 • AcuCort rapporterar positiva resultat från bolagets enkätstudie om allergibehandling
 • AcuCort får marknadsgodkännande av den norska läkemedelsmyndigheten för läkemedlet Zeqmelit
 • AcuCort får marknadsgodkännande av den danska läkemedelsmyndigheten för läkemedlet Zeqmelit
 • AcuCort beviljas SME-status av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA
 • AcuCorts ansökan om etikprövning för enkätstudie om allergibehandling är godkänd
 • AcuCort befrias från ansökningsavgift av den amerikanska myndigheten FDA
 • AcuCort ingår avtal med läkemedelstillverkaren Adhex Pharma om kommersiell och storskalig produktion av Zeqmelit (då ISICORT®)
 • AcuCort meddelar att bolaget tecknar avtal med konsultbolag avseende farmakovigilans inför kommersialiseringen av Zeqmelit (då ISICORT®)

Zeqmelit®

I utvecklingen av Zeqmelit®, en snabblöslig munfilm som innehåller glukokortikoiden dexametason, har AcuCort lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen och den användarvänliga munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer. Läkemedlet är bolagets första marknadsgodkända produkt.


Den aktiva anti-inflammatoriska substansen dexametason tillhör gruppen glukokortikoider som är en mycket välkänd, välbeprövad och väletablerad grupp av läkemedel. Glukokortikoider har använts kliniskt sedan 60-talet och ordineras i behandling av många sjukdomar. Det finns således en stor kunskap hos läkarkåren och sjukvården om glukokortikoider och erfarenhet från förskrivning av denna läkemedelsgrupp. Glukokortikoider dämpar immunreaktioner och inflammatoriska processer.


Dexametason är en av de mer potenta glukokortikoiderna vilket innebär att även små mängder t.ex. en Zeqmelit® munfilm ger effektiv lindring.


Immateriella rättigheter som patent- och varumärkesskydd spelar en avgörande roll för AcuCorts framtida kommersiella möjligheter. Bolaget har en aktiv patentstrategi som täcker de viktiga läkemedelsmarknaderna. Zeqmelit® är skyddat i form av två patent. Patentskyddet omfattar både munfilmsteknologin med steroider samt produktionsprocessen.


En munfilm motsvarar en dos

Zeqmelit® är en tunn, snabbupplösande och användarvänlig munfilm som smälter på tungan inom 10 – 15 sekunder. Patienten behöver inte tillgång till vatten för att använda produkten. Munfilmen ligger i en liten och smidig förpackning i storleken av ett visitkort. För till exempel allergiker kan akuta och svåra allergiska reaktioner uppstå plötsligt och utan förvarning. Med Zeqmelit® har patienten alltid snabb tillgång till sin medicin.


Munfilmskonceptet är enkelt. En munfilm är en dos. Detta är enkelt, praktiskt och tryggt för patienten och anhöriga.


Indikationer och positionering

AcuCorts läkemedel Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Zeqmelit® är godkänt för bland annat behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling och för behandling av patienter med covid-19 med andningssvårigheter och behov av syrebehandling.


Zeqmelit® är ett läkemedel för akut medicinering, en s.k.”rescue product”, för personer som kan drabbas eller tillhör riskgruppen för akuta och svåra allergiska reaktioner.

Se presentation av VD Jonas Jönmark 

Teckningsperioden är avslutad

Villkor i sammandrag

Emissionsvolym: 30 MSEK

Unit: En unit består av 12 aktier och 8 vederlagsfria teckningsoptioner.

Teckningskurs: 4,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 12 - 26 oktober 2023 (25 oktober för Avanza  & Nordnet)

Teckningsoption: En teckningsoption berättigar till teckning av en aktie till en teckningskurs om 0,40 SEK under perioden 6 mars till  20 mars 2024.


Företräde: Aktieägare på avstämningsdagen den 10 oktober 2023 erhåller 1 uniträtt för varje 1 aktie. Fem uniträtter ger rätten att teckna en unit.

Emissionen omfattas av tecknings- och garantiåtagande motsvarande 70%


För fullständiga villkor, läs prospekt.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget redovisas i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 11 oktober 2023 och finns tillgängligt på www.acucort.se. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Producerad av Investor Target.

Copyright © 2023. All rights reserved.